Tài khoản CS: GO 1500 – 2000 giờ chơi + mail gốc

250,000 150,000